AVG & Privacybeleid

AVG & Privacybeleid

Vanaf 25 mei vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal door de Autoriteit Persoonsgevens worden toegezien op de naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de  AVG en de WGBO

Privacybeleid

Fysiotherapie Sonja Kremer gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, namelijk

  • uw behandeling
  • het agenderen van afspraken
  • het declareren hiervan

Ik vraag uw toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens nadat ik u heb geïnformeerd over het doel van de dataopslag.

De patiëntgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Ook niet aan naaste familie. De gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor voor goede zorgverlening en beschreven wordt in de WGBO.

U wordt geïnformeerd indien ik bijzondere handelingen met de persoonsgegevens verricht.

Toelichting

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de elektronische registratie zijn opgenomen zoals bijvoorbeeld de waarnemer en administratieve krachten.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor multidisciplinair overleg met de huisarts, verwijzer etc. maar altijd alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten

  • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
  • het recht op inzage en afschrift van die gegevens
  • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van de gegevens indien dan nodig mocht zijn
  • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Dit kan alleen wanneer het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moet blijven
  • het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken.

Zie ook Wet op Geneeskundig behandelovereenkomst voor meer toelichting op uw en mijn rechten en plichten

Functionele cookies: cookies voor een gebruiksvriendelijke website

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter functioneert en veilig blijft. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op.

Contact formulier
Als u het contact formulier gebruikt worden de gegevens die u invult door ons ontvangen in een mail bericht. Deze gegevens worden niet opgeslagen in de website.